Thông tin chỉ đạo điều hành - Xã Hướng Việt - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Thông tin chỉ đạo điều hành

Hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên môi trường mạng. UBND xã Hướng Việt đã hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết...

Hướng Hoá tổ chức Tổng kết "Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam" huyện lần thứ 7 - Năm 2015

Ngày 13/5/2015, huyện Hướng Hoá tổ chức Tổng kết, trao thưởng "Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam" huyện lần thứ 7 - Năm 2015

Đánh giá quy chế phối hợp giữa UBND và UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị

(Web Quảng Trị) Ngày 17/4/2015, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động năm 2014, triển khai phương hướng phối hợp năm 2015 và giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đối với UBND tỉnh. Tham dự cuộc họp có...

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc