Cải cách hành chính - Xã Hướng Việt - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Cải cách hành chính

Hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên môi trường mạng. UBND xã Hướng Việt đã hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết...

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HƯỚNG VIỆT NĂM 2024

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hướng Việt năm 2024

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HƯỚNG VIỆT NĂM 2024

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hướng Việt năm 2024

NÂNG CAO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở XÃ HƯỚNG VIỆT

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Hướng Việt được xem là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền. Hoạt động cải cách hành chính (CCHC) cấp xã đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng Tờ rơi hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 20/9/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có Công văn số 133/HCC-HTGS về phối hợp triển khai tờ rơi (kèm theo).

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ

1. Trường hợp: Chưa có tài khoản để Đăng nhập Yêu cầu bắt buộc người dùng phải đăng nhập bằng tài khoản đã có trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến để Nộp hồ sơ trực tuyến Nếu chưa có tài khoản để Đăng nhập, vui lòng xem Tài liệu Hướng dẫn sử dụng “Hướng dẫn chức năng đăng ký, đăng nhập trên Cổng Dịch vụ...

Hướng dẫn chức năng đăng ký, đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị

I. Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký thành công trên Cổng DVC Quốc gia: Lưu ý: + Chức năng Nộp hồ sơ trực tuyến dành cho Khách vãng lai đã bị bãi bỏ, theo quy định: bắt buộc người dùng phải đăng nhập bằng tài khoản đã có trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến để Nộp hồ sơ trực tuyến. + Đối với các Tài khoản...

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền cải cách hành chính tại UBND xã Hướng Việt

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Hướng Việt được xem là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền. Hoạt động CCHC cấp xã đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi giải quyết các thủ...

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc